PET.
Mobile Apps Development

About


PET. is a team of positive, creative and professional developers of mobile applications

We are catholic and love catholic apps,
We also love making apps or games for kids.

If you have ideas about the application please contact us so that we can create good products.

We designing and programing mobile application(android & iOS)

Who like to think and make you thinking!

PET. là một nhóm phát triển ứng dụng di động tích cực, sáng tạo và chuyên nghiệp

Chúng tôi là những người theo đạo Thiên Chúa và yêu thích các ứng dụng về công giáo,
Chúng tôi cũng thích tạo ra các ứng dụng hoặc trò chơi cho trẻ em.

Nếu bạn có ý tưởng về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi để chúng ta tạo ra những sản phẩm tốt.

Chúng tôi thiết kế và lập trình ứng dụng di động cho android và iOS

Chúng tôi cần ý tưởng của bạn.

Contact Us